注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

六(2)班——天使乐园

天使在校园 快乐在童年

 
 
 

日志

 
 
关于我

我是你们既可爱又诙谐的李老师,希望我的知识与快乐带给你们不同的感受!Enjoy every day!

网易考拉推荐

三上一到四单元的生字过关练习  

2014-11-07 12:17:24|  分类: 作业 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

语文科三年级上册第一单元生字过关练习

班级           姓名               

píng  bà    chuān  dài    dǎ   bàn    huān  chàng    zhāo  hū 

 


piāo  yáng   jìng  lǐ      hú   dié    hào   qí      yóu  xì 

 


rè  nào      gǔ   lǎo      tóng zhōng   cū  zhuàng   zhāo   yǐn

 

jié   bái    yáo  huàng   kǒng  què  wǔ     fèng  wěi  zhú

 

shèng  kāi   wán  shuǎ    shǐ  jìn    róng  máo    jiǎ  zhuāng

 


zhè  xiē     diào   yú     guān  chá     huā  bàn    biàn  zi 

 

biàn  lùn    biàn   bié    hé   lǒng    shǒu zhǎng    yǒu  qù

 


fēng  dǐng   sì  hū      hū   rán      zán  men    fèn   lì

 

zhōng  yú   yǒng  qì     jué  xīn      jū  rán      lì  liàng

 


bái   fà  cāng  cāng  yǐn  rén  zhù  mù    yì  běn  zhèng  jīng

 

 

 

语文科三年级上册第二单元生字过关练习

班级           姓名               座号:           

jiāo  wài     sàn  bù     xiōng  pú    yǎng wàng   huān kuài

 


 

huò  zhě     yán  hán      kě   xī     kěn  dìng    guǒ  rán

 


 

chéng  shí   tū  rán     lì   kè       dǎ  liáng    bǎi  nòng

 

zhǔn bèi      jiāo  juǎn   mì  shū   jì  zhě     miàn bāo  zhā

 

zhuǎn gào    qí    guài    zhù  míng    qiāo qiāo   duǒ  shǎn

 


 

xìng  qù      lì  shǐ     píng zhěng   tuī  dòng    lǚ   xíng  

 

zhuān mén    kǎo  chá     qín  lǐng     yí  j ì     yán  jiū

 


 

chéng  guǒ   zhèn  jīng   zá   zhì  shè        zhào  xiàng jī

 

huān bèng  luàn tiào   dì   zhì   xué  jiā    yán  yán  shí shí

 


 

zhuàn  lái zhuàn  qù   zì yán zì  yǔ         zhuō mí cáng

 

语文科三年级上册第三单元生字过关练习

班级           姓名               座号:           

jīng xīn      wàng        rán      fēi wǔ       pīn  mìng 

 


 

bēn  pǎo     dǒu  dòng    xún  zhao        fáng    jì    xù

 


 

qīng liáng   liú   yì     shàn  zi      yán   rè    yóu  piào

 

liáng shuǎng  shì   zi    xiān   zi    bō    luó    qì    wèi

 

xiāng tián   liáng  shi   jiā   jǐn   yáng  shù    fēng  shōu

 

yóu  liàng  liàng  dà  jīng  shī  sè     qiān  hū  wàn  huàn

 

jīn  qiū  shí  jié  dà  tóng   xiǎo  yì   yì  kǒu  tóng  shēng

 


 

chuí  tóu   sàng  qì   nǐ   jǐ   wǒ  pèng   wén  jī   qǐ   wǔ

 


 

wú  yǐng   wú  zōng   líng  kōng  ér  qǐ   piān  piān  qǐ   wǔ

 

语文科三年级上册第四单元生字过关练习

班级           姓名               座号:           

yàn  lì     sū  xǐng     shī  dù      mì   qiè       guān  xì

 


 

jiāo  nèn    shì   yí    shì  yìng    liú    xīn    zhǎn  shì

 


 

xū   yào    kūn   chóng   chuán  bō    xiū   jiàn   lù   xù

 

dà   zhì     wú   lùn    shì   yàn    zhǐ  dài      zhèng  shí

 


 

jiǎn  shǎo    zǔ   lì      yáo  yuǎn     tuī  cè      bāo  kuò

 


 

jiǎn  chá     mí  shī    yán   tú     chāo  cháng   běn  néng

 


 

míng  táng   làng    fèi   jìng  piàn   kān shǒu     dìng shí

 

qīng  xián  xì   wēi   yuè  dú   suí   yì      tiáo  jié

 

jiǎn  dān  bài  fǎng    wán   jù     jǐ   lái  jǐ    qù

 


 

xiǎn  wēi  jìng wēi   shēng  wù  fàng  dà   jìng  jì   yì   lì

 

zhēng  qí  dòu  yàn   fēn  fāng  mí   rén   zhǔn  què   wú  wù  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  评论这张
 
阅读(436)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018